Văn bản

  Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất 2018-2020 (283 kb) (20/04/2021 )
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất 2018-2020
  Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 (77 kb) (20/04/2021 )
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020
  Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của doanh nghiệp (Phụ lục X) (336 kb) (30/03/2021 )
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của doanh nghiệp (Phụ lục X)
  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2020 (Phụ lục VIII) (1004 kb) (30/03/2021 )
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2020 (Phụ lục VIII)
  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 (Phụ lục IV) (364 kb) (30/03/2021 )
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 (Phụ lục IV)
  Tờ trình công bố thông tin doanh nghiệp năm 2021 (165 kb) (30/03/2021 )
công bố thông tin doanh nghiệp
  Báo cáo Tài chính năm 2020 (1396 kb) (16/03/2021 )
Toàn văn Báo cáo Tài chính năm 2020
  Báo cáo tài chính Quý 2 - 2020 (4878 kb) (17/07/2020 )
Báo cáo tài chính Quý 2 - 2020
  20-BC-XSKT-Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN (3616 kb) (10/06/2020 )
20-BC-XSKT-Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN
  22-BC-XSKT-Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 (985 kb) (22/05/2020 )
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Ảnh hoạt động

Video

Lượt truy cập

         Tháng này               154,257
         Tất cả                     1,619,468
         Đang online             1